Práca nadčas

Práca v Rakúsku zahŕňa štandardnú pracovnú dobu – 40 hodín týždenne. Ak dôjde k jeho prekročeniu, tieto hodiny spadajú do nadčasov. Práca nadčas vzniká vždy vtedy, keď si zamestnanec odpracuje určený časový fond vyplývajúci z pracovnej zmluvy. Ten môže byť maximálne 20 hodín týždenne, pričom príplatok je vo výške 50% za každú odpracovanú hodinu nadčas (alebo 1,5 hodiny kreditu za odpracovanú hodinu).

Práca počas víkendu

Muži aj ženy majú rovnaké právo pracovať cez víkendy, okrem tehotných a dojčiacich žien a mladistvých do 18 rokov. Za prácu v sobotu a nedeľu je príplatok vo výške 100% zo základnej mzdy.

Práca v noci

Muži aj ženy majú rovnaké právo pracovať v noci, okrem tehotných a dojčiacich žien a mladistvých do 18 rokov. Za prácu v noci je príplatok vo výške 50% zo základnej mzdy.

Dovolenka

Počas prvých šiestich mesiacov vzniká zamestnancovi nárok na dovolenku podľa doby trvania pracovného vzťahu. Za každý odpracovaný mesiac má zamestnanec nárok na 2 dni dovolenky. Od druhého roku má nárok na dovolenku v plnej výške minimálne 5 týždňov (30 pracovných dní) a po 25 odpracovaných rokoch vzniká nárok na 6 týždňov (36 pracovných dní). Invalidné osoby a mladiství nemajú nárok na viac dní dovolenky, pokiaľ kolektívna alebo pracovná zmluva neustanoví inak.

13. a 14. plat

Minimálna mzda v Rakúsku nie je pevne zakotvená v zákone, upravuje sa v kolektívnych zmluvách. V nich je zakotvené aj vyplácanie 13. a 14. platu, ako aj iné benefity, ktoré práca v Rakúsku ponúka. 13. plat predstavuje vianočnú prémiu a 14. plat zase dovolenkovú prémiu. Samotná výška je stanovená v závislosti od platnej kolektívnej zmluvy. Jej výška sa však zvykne pohybovať na úrovni jedného mesačného platu, nie nižšie, ako je uvedené v kolektívnej zmluve. V prípade, že ste neodpracovali celý kalendárny rok, 13. a 14. plat vám bude vyplatený v alikvotnej čiastke v závislosti od počtu odpracovaných mesiacov. Nárok vám vznikne po 5 odpracovaných mesiacoch. Pri odpracovanom celom roku máte nárok na dvojnásobok mesačného platu.

Práca v Rakúsku

PN (práceneschopnosť)

V prípade choroby, pracovného úrazu, choroby z povolania či potreby odpočinku a rekonvalescencie, máte nárok na pravidelné vyplácanie dávok na 6 týždňov plne platenej PN a 4 týždne polovičnej PN v priebehu pracovného roka. Dávky vám vypláca inštitúcia, ktorá poskytuje zdravotné poistenie. Ich výška závisí od vášho zárobku v poslednom mesiaci pred ochorením. Ako zamestnanec ste povinný informovať svojho zamestnávateľa o práceneschopnosti. Ak by ste počas dovolenky ochoreli na viac ako 3 dni, nezapočítava sa vám to do čerpania dovolenky. Je však potrebné nahlásiť túto skutočnosť zamestnávateľovi a vydokladovať to lekárskym potvrdením.

Práca v Rakúsku ponúka zaujímavé sociálne prídavky

O prídavky na deti je možné požiadať 5 rokov spätne od mesiaca, v ktorom žiadosť prijme rakúsky daňový úrad kompetentný na prídavky na deti. O rodinné prídavky môžete požiadať do 18. roku veku dieťaťa, resp. do jeho 24. roku veku, ak je študentom denného štúdia na VŠ. Nárok na rodinné prídavky má rodič dieťaťa, adoptívny rodič, nevlastný rodič alebo osoby, do ktorých starostlivosti je dieťa zverené. Výška sociálnych prídavkov sa pohybuje v závislosti od veku dieťaťa:

  • do 2 rokov: 114€
  • 3 – 9 rokov: 121,90€
  • 10 – 18 rokov. 141,50€
  • 19 – 24 rokov: 165,10€

Príplatky za sviatky

Muži aj ženy majú rovnaké právo pracovať počas sviatkov, okrem tehotných a dojčiacich žien a mladistvých do 18 rokov. Za prácu vo sviatok je príplatok vo výške 100% zo základnej mzdy.

Materská / rodičovský príspevok

Ochranné obdobie pre tehotné ženy začína 8 týždňov pred očakávaným narodením dieťaťa a končí 8 týždňov po ňom, čo predstavuje mzdu vo výške 100% po dobu 16 týždňov. Počas tohto obdobia nesmie žena vykonávať svoju prácu, avšak pracovný pomer pokračuje a namiesto platu sa vypláca dávka v materstve.

Rodičia majú nárok na neplatenú rodičovskú dovolenku pokým dieťa nedovŕši 2 roky. Minimálne obdobie rodičovskej dovolenky je 2 mesiace. Počas tejto doby sa môžu čerpať príspevky na starostlivosť o dieťa. Od 1. januára 2010 si rodičia, ktorých deti sa narodili po 30. septembri 2009, môžu vybrať z 5 druhov príspevkov. Jeden z modelov je založený na výške príjmu. Po ukončení rodičovskej dovolenky je žena chránená pred prepustením z práce počas 4 týždňov nasledujúcich po rodičovskej dovolenke alebo obdobia po skončení rodičovskej dovolenky.

Dôchodok

Ak ste si platili dôchodkové poistenie v Rakúsku viac ako 1 rok, vznikne Vám nárok na alikvótnu čiastku rakúskeho dôchodku. Ak máte platené dôchodkové poistenie menej ako 1 rok, zaplatené mesiace sa Vám nestratia, ale prirátajú sa k zaplateným slovenským mesiacom. Do roku 2024 bude zákonný vek odchodu do dôchodku pre ženy v 60. rokoch, od roku 2033 to bude v 65. rokoch. Pre mužov sa vek nemení, zákonný vek odchodu do dôchodku bude vždy v 65. rokoch.

Stravné

Zamestnanec v Rakúsku dostáva od zamestnávateľa stravné v hodnote 26,40€ na deň.

Práca v Rakúsku ponúka aj ošetrovateľské voľno (OČR)

Ak sa staráte o člena rodiny žijúceho s vami v domácnosti, môže vám byť poskytnuté voľno pričom naďalej dostávate svoj plat, za určitých podmienok. Pracovné voľno na opatrovanie je poskytované po dobu 1 týždňa. V prípade detí, ktoré vyžadujú starostlivosť, ďalší týždeň za kalendárny rok, je možný, ak dieťa, ktoré vyžaduje starostlivosť ešte nedosiahlo dvanásť rokov veku. O choré dieťa sa môže starať aj rodič, ktorý nežije v spoločnej domácnosti.