Najdôležitejšie informácie o registrácii vozidla v Rakúsku alebo aké sú náklady na kúpu auta v Rakúsku. Ako môžeme prihlásiť alebo odhlásiť auto v Rakúsku? Najdôležitejšie informácie o registrácii vozidla sme pre vás zhrnuli v tomto článku.

Kde a ako môžeme prihlásiť auto v Rakúsku?

Auto môžeme prihlásiť na úrade pre registráciu vozidiel, ktorý je príslušný pre politický okres, v ktorom sa nachádza trvalé bydlisko alebo sídlo majiteľa. Na to je potrebné priniesť niekoľko podkladov a zaplatiť poplatok.

Značky, doklad o registrácii, osvedčenie o schválení vozidla a kontrolný štítok dostaneme priamo po úspešnej registrácii.

Na registráciu vozidla môžeme ísť sami na úrad pre registráciu. Ako alternatívu však ponúka veľa poisťovní a ich zástupcov aj službu, ktorá sa stará o túto úlohu pre zákazníkov. Poisťovaciemu zástupcovi je potrebné vystaviť iba plnú moc. Potrebné podklady sú v tomto prípade odovzdané zástupcovi.

Čo potrebujeme, ak chceme prihlásiť auto?

Na to, aby sme mohli v Rakúsku prihlásiť auto, potrebujeme niekoľko podkladov. Tieto musia byť priamo prezentované pri registrácii na úrade pre registráciu vozidiel.

Dokumenty a podklady pre registráciu vozidla

Nasledujúce dokumenty sú potrebné pre registráciu vozidla:

 • Oficiálny doklad totožnosti majiteľa je základnou podmienkou pre registráciu vozidla, napríklad cestovný pas.
 • Potvrdenie o poistení povinnej zodpovednosti za škodu spôsobenú vozidlom je tiež nevyhnutné – vozidlo musí byť poistené pred jeho registráciou.
 • Okrem toho je potrebné predložiť osvedčenie o schválení vozidla. Ide o typový preukaz alebo výpis z databázy schválení (alebo aj individuálne povolenie).
 • Pri registrácii ojazdeného vozidla je navyše potrebné predložiť kúpnu zmluvu, faktúru (alebo dokumenty, z ktorých vyplýva kúpa vozidla) a platný technický prehliadkový list (pozitívne posudok podľa §57a ZŤP), ak je vozidlo už podliehajúce pravidelnému technickému skúšaniu.
 • Súčasná kontrola trvalého pobytu u fyzických osôb je tiež potrebná podľa zákona – túto kontrolu však vykonáva registračný úrad.
 • V niektorých prípadoch (napríklad registrácia na osobu mladšiu ako 18 rokov, dovoz vozidla vlastnými silami, firemné alebo leasingové vozidlo) môžu byť požadované ďalšie dokumenty.

Ako prebieha Kfz registrácia podrobne?

Existujúce povinné zmluvné poistenie vozidla je predpokladom, aby mohlo byť vozidlo zaregistrované na príslušnom registračnom úrade.

Všetky potrebné doklady (pozri vyššie) musia byť predložené na registračnom úrade, ktorý je zodpovedný za politický obvod, v ktorom má uchádzač trvalý pobyt alebo sídlo firmy.

Údaje sa preberajú, žiadosťový formulár je potom podpísaný žiadateľom. Prostredníctvom písomnej plnej moci môže vozidlo zaregistrovať aj zástupca.

Registračný úrad vydá priamo registračné osvedčenie. Na žiadosť je tiež možná výroba duplicity.

Žiadateľ navyše dostane doklad o schválení vozidla, ktorý sa skladá z druhej časti registračného osvedčenia a predloženého dokladu o schválení – tieto dva dokumenty sú spojené registračným úradom. Tento doklad o schválení vozidla je potrebný pri opätovnej registrácii vozidla.

Po zaplatení poplatkov sú na registračnom úrade žiadateľovi odovzdané všetky doklady, registračné značky a technická kontrola. Vozidlo môže byť teda ihneď používané.

Ako auto evidovať v Rakúsku – náklady prehľadne

Náklady na evidenciu vozidla v Rakúsku sa skladajú z rôznych položiek:

 • Kto chce evidovať auto, potrebuje na to vrátane nových evidenčných značiek sumu 206,60 eur.
 • Pre plastový evidenčný preukaz sa navyše platí ďalších 25,60 eur.
 • Kto pri evidencii vozidla používa svoje staré značky, ušetrí 23 eur na nových značkách.
 • Náklady na evidenciu vozidla v Rakúsku

Toto sú náklady podrobne (Stav: marec 2023, Zdroj: oesterreich.gv.at):

 • Úradný podiel: 119,80 eur
 • Spracovateľská poplatok: 60,80 eur
 • Overenie centrálneho registra obyvateľstva: 1,10 eur
 • Plaketa pre technickú prehliadku: 1,90 eur
 • Evidenčné značky: 23 eur pre osobné a nákladné automobily, 13 eur pre motocykle, 8,50 eur pre motocykle s pedálmi, 11,50 eur pre prívesy a ťahače
 • Evidenčný preukaz vo forme plastovej karty: 25,60 eur

Ako sa získa preferovaná evidenčná značka? Tzv. voliteľná

Pri registrácii auta sa obdržia nové evidenčné značky, ak sa nezachovajú pôvodné. Obe tabuľky pre prednú a zadnú časť auta stoja 23 eur – čo na ne napíšeš si však nemôžeš vybrať. Existuje však aj možnosť použiť preferovanú evidenčnú značku. Ako to funguje:

Preferovanú evidenčnú značku je potrebné žiadať alebo rezervovať na príslušnom úrade pre evidenciu vozidiel (v závislosti od trvalého bydliska: krajské riaditeľstvo polície, okresný úrad alebo magistrát, v prípade Viedne cestná správa) žiadateľa o evidenciu vozidiel.

Úrad vydá potvrdenie o rezervácii alebo povolenie na použitie preferovanej evidenčnej značky, ak neexistuje dôvod na zamietnutie a značka je ešte voľná. S týmto potvrdením od úradu pre evidenciu vozidiel je možné si preferovanú evidenčnú značku objednať na príslušnom mieste a v normálnom prípade ju prevziať do približne jedného týždňa.

Preferovanú evidenčnú značku je možné rezervovať maximálne na 5 rokov alebo ju ihneď prideliť. To znamená, že sa o ňu môžeš snažiť už pred registráciou auta. Po 15 rokoch stráca značka platnosť, ak sa predtým nevzdal želanej evidenčnej značky dobrovoľne alebo ak nebola včas požiadaná o jej predĺženie.

Na príslušnom mieste pre evidenciu vozidiel je možné predĺžiť preferovanú evidenčnú značku – najskôr 6 mesiacov pred uplynutím jej platnosti. Kto ju nepredĺži, musí prejsť na „normálnu“ evidenčnú značku a zaplatiť bežné poplatky. Opätovná registrácia nie je potrebná.

Povolenie stojí 228,30 eur, pri prevzatí značiek sa navyše platí 23 eur za značky. Celkovo stojí predĺženie starých preferovaných evidenčných značiek 214 eur.

Ako získať výmenu evidenčných značiek?

Je možné tiež registrovať až tri vozidlá pre jeden a ten istý súbor evidenčných značiek – tieto sa nazývajú výmenové značky. Je tiež možné pridať ďalšie vozidlá k existujúcim značkám.

Ako odhlásiť vozidlo?

Registrované vozidlo je možné odhlásiť buď dočasne (uložením značiek) alebo definitívne na ktoromkoľvek mieste registrácie.

Dokumenty a podklady pre odhlásenie

Oficiálny doklad totožnosti odhlasovateľa, obe časti dokladu o evidencii vozidla, doklad o povolení alebo autorizačný dokument (typový list alebo jednotlivé povolenie alebo doklad o registrácii alebo platný certifikát o zhode alebo výpis dát z databázy povolení pre vozidlá s európskym osvedčením o zhode alebo doklad o povolení vozidla vydaný pri poslednej registrácii)

Ak sa majiteľ vozidla nezúčastní osobne:

 • Plná moc
 • Vyhlásenie správcu závetu, ak sa vozidlo odhlasuje po úmrtí majiteľa registrácie. Súčasťou úmrtia majiteľa registrácie je tiež predloženie rozhodnutia o určení dedičstva.
 • Tabuľky s evidenčnými značkami

Ako môžem preregistrovať auto? Ak sa sťahuješ, robíš úpravy na vozidle alebo meníš meno, môže byť potrebné preregistrovať auto. Čo treba zvážiť v jednotlivých prípadoch?

Zmeny na vozidle, napríklad inštalácia ťažného zariadenia alebo zmeny v motorizácii, môžu vyžadovať návštevu miestneho úradu pre evidenciu vozidiel na schválenie a zapísanie zmien.

Pri zmene mena po svadbe alebo rozvode postačuje zaznamenanie zmeny rodinného stavu a mena na miestnom úrade pre evidenciu obyvateľstva. Nové údaje budú automaticky odoslané na miestny úrad pre evidenciu vozidiel.

Ak sa pri presťahovaní skratka úradu na evidenčných značkách nezmení, nie je potrebné podniknúť žiadne kroky v súvislosti s evidenciou vozidla.

Ak sa pri presťahovaní zmení skratka úradu na evidenčných značkách, no stále je zodpovedný ten istý úrad pre evidenciu vozidiel, zmenu treba oznámiť do jedného týždňa.

Ak sa pri presťahovaní zmení skratka úradu na evidenčných značkách a zároveň je zodpovedný iný úrad pre nové hlavné bydlisko, auto musí byť odregistrované a znova zaregistrované (a nesú sa bežné náklady spojené s registráciou). Lehoty úradu: 3 dni.